Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
08 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี :
กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
           วนิดา  ชุติมากุล
           คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            .....>>Read<<
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีของลูกค้า เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
           อัมพล ชูสนุก1 และ ภานุมาศ  จำปาเงิน2
           1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
           2เจาของธุรกิจ เลขที่ 14 หมู 1 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
           ....>>Read<<
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน (มุมมองภาคเอกชน)
           กวี  หวังนิเวศน์กุล   กนก  สัตตะรัตนะ   และกฤษณะพัชร์  อชโชติพงศ์
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
           กรุงเทพฯ  ....>>Read<<
แนวทางการพัฒนาครูในประเทศไทย
           โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
           สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
           .....>>Read<<
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           โฉมฉาย  เนื่องจำนงค์
           สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ
           .....>>Read<<
การเลือกคณะเพื่อบริหารความเสี่ยงในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีไวโกร์
และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาอาจารย์โครงการจัดการศึกษาพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง
           เทอดธิดา ทิพย์รัตน์  และอภิวิชญ์  พูลสง
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
           .....>>Read<<
ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่อตัวแปรเศรษฐกิจของประเทศไทย
           นวลละออ  อานามวัฒน์
           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร  
           .....>>Read<<
PD 5420: แบบทดสอบเขียนตามคำบอกแบบเติมคำเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
          ณัฐาภร  คำมะสอน
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          .....>>Read<<
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบการสร้างองค์ความรู้
จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับการสอนโดยอาศัยปัญหาเป็นฐาน
         อุดม กาญจนจันทร1 วิทวัฒน ขัตติยะมาน2 และ อมลวรรณ วีระธรรมโม2
         1หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
         2ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
         .....>>Read<<
การศึกษาความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการแก่ผู้โดยสารของเรือโดยสารข้ามฟาก
พัทยา – เกาะล้าน
         วีระพล แจมสวัสดิ์1 วรวรรณ สังขแกว2 สุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ3
         วิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน1 และ กมลรัตน สุริยะสาร1
         1สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
         2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
         3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี .....>>Read<<
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร
         จิตติ กิตติเลิศไพศาล1 กัลยา กิตติเลิศไพศาล2 และ ภคพล คติวัฒน2
         1สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         2สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร .....>>Read<<
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนางรอง
         ภัคณิษา อภิศุภกรกุล
         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ .....>>Read<<
การพัฒนาระบบการประเมินการบริหารคุณภาพด้วยตนเองโดยการบูรณาการเกณฑ์ 
TQA 2012  กับระบบ ISO 9000
         เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
         คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
         วิทยาเขตอุเทนถวาย ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.