Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
08 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี :
กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
           วนิดา  ชุติมากุล
           คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            .....>>Read<<
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีของลูกค้า เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
           อัมพล ชูสนุก1 และ ภานุมาศ  จำปาเงิน2
           1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
           2เจาของธุรกิจ เลขที่ 14 หมู 1 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
           ....>>Read<<
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน (มุมมองภาคเอกชน)
           กวี  หวังนิเวศน์กุล   กนก  สัตตะรัตนะ   และกฤษณะพัชร์  อชโชติพงศ์
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
           กรุงเทพฯ  ....>>Read<<
แนวทางการพัฒนาครูในประเทศไทย
           โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
           สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
           .....>>Read<<
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           โฉมฉาย  เนื่องจำนงค์
           สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ
           .....>>Read<<
การเลือกคณะเพื่อบริหารความเสี่ยงในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีไวโกร์
และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาอาจารย์โครงการจัดการศึกษาพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง
           เทอดธิดา ทิพย์รัตน์  และอภิวิชญ์  พูลสง
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
           .....>>Read<<
ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่อตัวแปรเศรษฐกิจของประเทศไทย
           นวลละออ  อานามวัฒน์
           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร  
           .....>>Read<<
PD 5420: แบบทดสอบเขียนตามคำบอกแบบเติมคำเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
          ณัฐาภร  คำมะสอน
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          .....>>Read<<
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบการสร้างองค์ความรู้
จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับการสอนโดยอาศัยปัญหาเป็นฐาน
         อุดม กาญจนจันทร1 วิทวัฒน ขัตติยะมาน2 และ อมลวรรณ วีระธรรมโม2
         1หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
         2ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
         .....>>Read<<
การศึกษาความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการแก่ผู้โดยสารของเรือโดยสารข้ามฟาก
พัทยา – เกาะล้าน
         วีระพล แจมสวัสดิ์1 วรวรรณ สังขแกว2 สุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ3
         วิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน1 และ กมลรัตน สุริยะสาร1
         1สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
         2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
         3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี .....>>Read<<
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร
         จิตติ กิตติเลิศไพศาล1 กัลยา กิตติเลิศไพศาล2 และ ภคพล คติวัฒน2
         1สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         2สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร .....>>Read<<
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนางรอง
         ภัคณิษา อภิศุภกรกุล
         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ .....>>Read<<
การพัฒนาระบบการประเมินการบริหารคุณภาพด้วยตนเองโดยการบูรณาการเกณฑ์ 
TQA 2012  กับระบบ ISO 9000
         เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
         คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
         วิทยาเขตอุเทนถวาย ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.