Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2559
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
08 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี :
กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
           วนิดา  ชุติมากุล
           คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            .....>>Read<<
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีของลูกค้า เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า
           อัมพล ชูสนุก1 และ ภานุมาศ  จำปาเงิน2
           1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
           2เจาของธุรกิจ เลขที่ 14 หมู 1 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
           ....>>Read<<
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน (มุมมองภาคเอกชน)
           กวี  หวังนิเวศน์กุล   กนก  สัตตะรัตนะ   และกฤษณะพัชร์  อชโชติพงศ์
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
           กรุงเทพฯ  ....>>Read<<
แนวทางการพัฒนาครูในประเทศไทย
           โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน์
           สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
           .....>>Read<<
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           โฉมฉาย  เนื่องจำนงค์
           สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ
           .....>>Read<<
การเลือกคณะเพื่อบริหารความเสี่ยงในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีไวโกร์
และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาอาจารย์โครงการจัดการศึกษาพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง
           เทอดธิดา ทิพย์รัตน์  และอภิวิชญ์  พูลสง
           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
           .....>>Read<<
ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่อตัวแปรเศรษฐกิจของประเทศไทย
           นวลละออ  อานามวัฒน์
           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร  
           .....>>Read<<
PD 5420: แบบทดสอบเขียนตามคำบอกแบบเติมคำเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
          ณัฐาภร  คำมะสอน
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
          .....>>Read<<
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบการสร้างองค์ความรู้
จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับการสอนโดยอาศัยปัญหาเป็นฐาน
         อุดม กาญจนจันทร1 วิทวัฒน ขัตติยะมาน2 และ อมลวรรณ วีระธรรมโม2
         1หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
         2ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
         .....>>Read<<
การศึกษาความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการแก่ผู้โดยสารของเรือโดยสารข้ามฟาก
พัทยา – เกาะล้าน
         วีระพล แจมสวัสดิ์1 วรวรรณ สังขแกว2 สุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ3
         วิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน1 และ กมลรัตน สุริยะสาร1
         1สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
         2คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
         3วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี .....>>Read<<
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร
         จิตติ กิตติเลิศไพศาล1 กัลยา กิตติเลิศไพศาล2 และ ภคพล คติวัฒน2
         1สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         2สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร .....>>Read<<
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนางรอง
         ภัคณิษา อภิศุภกรกุล
         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ .....>>Read<<
การพัฒนาระบบการประเมินการบริหารคุณภาพด้วยตนเองโดยการบูรณาการเกณฑ์ 
TQA 2012  กับระบบ ISO 9000
         เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
         คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
         วิทยาเขตอุเทนถวาย ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.