Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
 

 

 

  วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
08 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร
          สุวรรณี  ภู่ชื่น
          สาขาวิชาการจัดการองคการ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          .....>>Read<<
กลวิธีการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน
          รักชนก  แสงภักดีจิต
          Faculty of Liberal Arts, Khon Kaen University, Nong Khai Campus
          .....>>Read<<
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ SSF, TWFP, CPF, SNP,
TC และ F&D 22
          เบญจภรณ์  แสงประสาทผล  และ  กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ
          โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
          ....>>Read<<
ผลการส่งเสริมสุขภาพด้วยท่าดัดตนของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง  
ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
          สุดารัตน์   คำตุ้ม   และ  ปรียากมล   มีอยู่เต็ม
          วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
          .....>>Read<<
พฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร ส่วย (กูย) ลาว อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
          วิษณุรักษ์  ศรีทอง  มาลินี  อุทธิเสน  และ  เสาวณิต  รัตนรวมการ
          สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
           .....>>Read<<
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
           ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ และ วรรณิภา  ภิญโญธรรมากร
           คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
           .....>>Read<<
การศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชา และเกาะสีชัง เพื่อพัฒนาการให้บริการ
           วีระพล   แจ่มสวัสดิ์   วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และ ปุญณชา สุริยะสาร
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           .....>>Read<<
การใช้แรงจูงใจภายนอกเพื่อพัฒนาการตรงต่อเวลาและการเข้าเรียนของนักศึกษา
          วุฒิ  สุขเจริญ
          คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
          .....>>Read<<
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          ภัทราวิณี  กิจสนธิ์  พรรัตน์  แสดงหาญ และอธิพล  เครือปอง
          คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
          .....>>Read<<
การประเมินผลกระทบของการใช้สัญญา FIDIC ในงานก่อสร้างด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์
          เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
          สาขาวิชาบริหารการกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
          .....>>Read<<
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและกลยุทธ์ในการลดอุบัติเหตุจากการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถตู้ประจำทาง ระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
          ขวัญชนก  พชรวงศ์สกุล
          กลุมวิชา การบริหารลอจิสติกสและโซ อุปทาน คณะบริหารธุรกิจมหาบัณทิต บัณฑิตวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
          .....>>Read<<
การจัดการความรู้ทางการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออก
          กรองทิพย์  เจริญบูลย์วิวัฒน์
          พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานประกันสุขภาพ
          โรงพยาบาลบางคลา ต.ปากน้ำ อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา
           .....>>Read<<
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก 
          จีราภา  ปัญญากำพล
          สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
          ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.