Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
08 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร
          สุวรรณี  ภู่ชื่น
          สาขาวิชาการจัดการองคการ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          .....>>Read<<
กลวิธีการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน
          รักชนก  แสงภักดีจิต
          Faculty of Liberal Arts, Khon Kaen University, Nong Khai Campus
          .....>>Read<<
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ SSF, TWFP, CPF, SNP,
TC และ F&D 22
          เบญจภรณ์  แสงประสาทผล  และ  กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ
          โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
          ....>>Read<<
ผลการส่งเสริมสุขภาพด้วยท่าดัดตนของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง  
ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
          สุดารัตน์   คำตุ้ม   และ  ปรียากมล   มีอยู่เต็ม
          วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
          .....>>Read<<
พฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร ส่วย (กูย) ลาว อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
          วิษณุรักษ์  ศรีทอง  มาลินี  อุทธิเสน  และ  เสาวณิต  รัตนรวมการ
          สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
           .....>>Read<<
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
           ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ และ วรรณิภา  ภิญโญธรรมากร
           คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
           .....>>Read<<
การศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชา และเกาะสีชัง เพื่อพัฒนาการให้บริการ
           วีระพล   แจ่มสวัสดิ์   วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และ ปุญณชา สุริยะสาร
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           .....>>Read<<
การใช้แรงจูงใจภายนอกเพื่อพัฒนาการตรงต่อเวลาและการเข้าเรียนของนักศึกษา
          วุฒิ  สุขเจริญ
          คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
          .....>>Read<<
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          ภัทราวิณี  กิจสนธิ์  พรรัตน์  แสดงหาญ และอธิพล  เครือปอง
          คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
          .....>>Read<<
การประเมินผลกระทบของการใช้สัญญา FIDIC ในงานก่อสร้างด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์
          เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
          สาขาวิชาบริหารการกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
          .....>>Read<<
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและกลยุทธ์ในการลดอุบัติเหตุจากการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถตู้ประจำทาง ระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
          ขวัญชนก  พชรวงศ์สกุล
          กลุมวิชา การบริหารลอจิสติกสและโซ อุปทาน คณะบริหารธุรกิจมหาบัณทิต บัณฑิตวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
          .....>>Read<<
การจัดการความรู้ทางการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออก
          กรองทิพย์  เจริญบูลย์วิวัฒน์
          พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานประกันสุขภาพ
          โรงพยาบาลบางคลา ต.ปากน้ำ อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา
           .....>>Read<<
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก 
          จีราภา  ปัญญากำพล
          สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
          ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.