Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคม มทร.ตอ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
08 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2556 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของข้าราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร
          สุวรรณี  ภู่ชื่น
          สาขาวิชาการจัดการองคการ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          .....>>Read<<
กลวิธีการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน
          รักชนก  แสงภักดีจิต
          Faculty of Liberal Arts, Khon Kaen University, Nong Khai Campus
          .....>>Read<<
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ SSF, TWFP, CPF, SNP,
TC และ F&D 22
          เบญจภรณ์  แสงประสาทผล  และ  กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ
          โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
          ....>>Read<<
ผลการส่งเสริมสุขภาพด้วยท่าดัดตนของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง  
ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
          สุดารัตน์   คำตุ้ม   และ  ปรียากมล   มีอยู่เต็ม
          วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
          .....>>Read<<
พฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร ส่วย (กูย) ลาว อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
          วิษณุรักษ์  ศรีทอง  มาลินี  อุทธิเสน  และ  เสาวณิต  รัตนรวมการ
          สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
           .....>>Read<<
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
           ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ และ วรรณิภา  ภิญโญธรรมากร
           คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
           .....>>Read<<
การศึกษาการให้บริการเรือโดยสารระหว่างท่าเรือศรีราชา และเกาะสีชัง เพื่อพัฒนาการให้บริการ
           วีระพล   แจ่มสวัสดิ์   วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  และ ปุญณชา สุริยะสาร
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
           .....>>Read<<
การใช้แรงจูงใจภายนอกเพื่อพัฒนาการตรงต่อเวลาและการเข้าเรียนของนักศึกษา
          วุฒิ  สุขเจริญ
          คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
          .....>>Read<<
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          ภัทราวิณี  กิจสนธิ์  พรรัตน์  แสดงหาญ และอธิพล  เครือปอง
          คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
          .....>>Read<<
การประเมินผลกระทบของการใช้สัญญา FIDIC ในงานก่อสร้างด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์
          เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
          สาขาวิชาบริหารการกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
          .....>>Read<<
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและกลยุทธ์ในการลดอุบัติเหตุจากการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถตู้ประจำทาง ระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
          ขวัญชนก  พชรวงศ์สกุล
          กลุมวิชา การบริหารลอจิสติกสและโซ อุปทาน คณะบริหารธุรกิจมหาบัณทิต บัณฑิตวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
          .....>>Read<<
การจัดการความรู้ทางการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออก
          กรองทิพย์  เจริญบูลย์วิวัฒน์
          พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานประกันสุขภาพ
          โรงพยาบาลบางคลา ต.ปากน้ำ อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา
           .....>>Read<<
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก 
          จีราภา  ปัญญากำพล
          สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
          ......>>Read<<
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.