Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1


 วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
17 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
ผลทางอัลลิโลพาธิกของผักเสี้ยนดอกม่วงต้นสดและต้นแห้งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกและผักโขมหนาม
สุขุมาลย์  เลิศมงคล
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ..........<<Read>>
 
ผลของ TDZ BA และ GA3 ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 72 และระยอง 7
บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ1 สรรลาภ สงวนดีกุล1 สันติ สายสุวรรณ์2 และ พิชญนาถ อัญชลิสังกาศ2
1สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  2สถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จังหวัดชลบุรี ..........<<Read>>
 
ความแตกต่างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับความดีเด่นของลูกผสมระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
ปราโมทย์  พรสุริยา  สมควร  บุญศรีนุกูล และ พรทิพย์  พรสุริยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี  ..........<<Read>>
 
คุณสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกและข้าวเปลือกนึ่ง
พิศมาส  หวังดี
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม  ..........<<Read>>
 
การเปรียบเทียบสารเร่งปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่ไก่กับ CaCO3 ในกระบวนการแพ็กคาร์เบอร์ไรซิง
วรรณา  หอมจะบก1 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ2 และ นฤดม ทาดี1
1สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา   ..........<<Read>>
 
ผลของการผสมน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรและจุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารข้นเลี้ยงโคนมอินทรีย์
นันทิยา สุวรรณปัญญา1 และ จำเรียน คงสุทธิ์2
1สาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์   ..........<<Read>>
 
ผลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดคัง
นิศารัตน์  ทิพยดารา1 สมพงษ์  ดุลย์จินดาชบาพร2 และ อำนวยศิลป์  สุขศรี3
1สาขาการประมง  2ภาควิชาประมง  3ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  ..........<<Read>>
 
จุลินทรีย์ท้องถิ่นในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักเกษตรธรรมชาติ  กรณีศึกษา : ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วรวุฒิ  เกิดปราง­1  และ ชาคริยา  ฉลาด2
1สาขาเทคโนโลยีการประมง 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ. ตรัง  ..........<<Read>>
 
การทบทวนต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดอัลฟาจากเครื่องอัดอากาศ
สมพจน์ คำแก้ว  และ บัญชา ค้งตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)  ..........<<Read>>
 
ผลของการปรับปรุงเถ้าไม้ยางพาราที่มีต่อกำลังอัดของอิฐ
อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ  ยูวารีเยาะ  กาแบ  อาตีก๊ะ  นิอาลี  ซารียะ  รีบู  พาอีซะ  มามะแตหะ และ ยาวาเฮ  สาแม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ..........<<Read>>
 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดการไหลระยะไกลแบบเวลาจริง
จารุณีย์  รัตน์พร  ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง และ อนงค์  ฤทธิ์แข็งแรง
ห้องปฏิบัติการวิจัยเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ..........<<Read>>
 
คุณภาพของเงาะแช่แข็งและการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เค้กเงาะ
วรัญญา  โนนม่วง1  สุภร พงษ์สำราญ1 และ กรรณิการ์ เจริญสุข2
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  2สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ..........<<Read>>
 
สภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลบางพระ ด้วยวิธี ELISA
ดลฤทัย ศรีทะ  ทิโสพร พันธวงศ์  กอบกนก กสิศิลป์  ภากร สุขเกษม  ณัฐนันท์ สิงหพันธ์ และ ไอลดา ดำด้วง
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ..........<<Read>>
 
การวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงาน และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ
วีระพล แจ่มสวัสดิ์1 สุรศักดิ์  สาลีพัชราภรณ์2   และจารุวัฒน์  ชินสุวรรณ3

1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

2วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.ชลบุรี  3ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น  ..........<<Read>>

 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.