Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1


 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
18 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
กำพล  ดวงพรประเสริฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ ..........<<Read>>
 
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  ตามการรับรู้ของพนักงานบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นุชจรี  ครองบุญ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  ..........<<Read>>
 
การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้ใช้เก้าอี้ล้อเข็น
สาทินี  วัฒนกิจ และ สมชาย สุพิสาร
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  ..........<<Read>>
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
อังคณา  จัตตามาศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ..........<<Read>>
 
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี
ณรงค์ วงษ์พานิช   สมสุข  แขมคำ   และ สิน พันธุ์พินิจ
สาขาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี ..........<<Read>>
 
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียน ทัพราชวิทยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
กำพล  ดวงพรประเสริฐ  อุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ  และ ดลฤดี  ศรีมันตะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ ..........<<Read>>
 
พม่าเสียเมือง: การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณค่าและจริยธรรม
ฐิติพร  สังขรัตน์
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ ..........<<Read>>
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วีระพล   แจ่มสวัสดิ์   วิลาวัลย์   ฤทธิ์เรืองโรจน์  และ ปุญณชา  สุริยะสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี ..........<<Read>>
 
เครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศึกษานวัตกรรม
วรัญญู  เหลาโชติ เทอดศักดิ์  มุนีนารถ และ อรอนงค์  ศรีพลเรือน
สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม ..........<<Read>>
 
การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีเพื่อคัดแยกสินค้าและจัดเก็บข้อมูล
กันตภณ  พริ้วไธสง
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ..........<<Read>>
 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดอกอ้อ  มะลิวงษ์1 และ พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์2
1สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ..........<<Read>>
 
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสำหรับการสร้างปะการังเทียม
ยิ่งยง  รุ่งฟ้า1  ชุมสิทธิ์  โรจน์สกุลพานิช1  วิทวัส  สิทธิกูล1  ชงโค แซ่ตั้ง2 และ พรชัย  อัจฉริยเมธากร1
1สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ
2สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ..........<<Read>>
 
การประเมินผลการฝึกอบรม การผลิตมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูงและการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง
ธีระ  สมหวัง1  อัจฉรา  นันทกิจ2  ธำรงศิลป  โพธิสูง3  และ นพศูล  สมุทรทอง1
1สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา
2กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
3ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. นครราชสีมา ..........<<Read>>
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.