Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560


 เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2560

เอกสารที่ต้องส่ง มีดังนี้ 

 1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  ผ่านต้นสังกัด

 2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ.ว-1ด.)    จำนวน  5 ชุด

 3) ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน  5 ชุด ลงนามจริงทุกชุด  โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช. (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) (โหลดแบบฟอร์ม)

 4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน  1  แผ่น  พร้อมลายเซ็นแสกนในโครงการ (ไฟล์ต้องเป็นสกุล doc เท่านั้น)

 5) แผนดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)

 6) ใบรับรองการขอใช้สัตว์ (กรณีมีการทดลองในสัตว์) (โหลดแบบฟอร์ม)

 

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ของบประมาณ 2560

 1) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น

 2 ) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีโครงการลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำการวิจัย

 3) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี 

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.