Untitled Document Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560


 เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2560

เอกสารที่ต้องส่ง มีดังนี้ 

 1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  ผ่านต้นสังกัด

 2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ.ว-1ด.)    จำนวน  5 ชุด

 3) ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน  5 ชุด ลงนามจริงทุกชุด  โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช. (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) (โหลดแบบฟอร์ม)

 4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน  1  แผ่น  พร้อมลายเซ็นแสกนในโครงการ (ไฟล์ต้องเป็นสกุล doc เท่านั้น)

 5) แผนดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)

 6) ใบรับรองการขอใช้สัตว์ (กรณีมีการทดลองในสัตว์) (โหลดแบบฟอร์ม)

 

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ของบประมาณ 2560

 1) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น

 2 ) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีโครงการลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำการวิจัย

 3) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี 

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.