Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560


 เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2560

เอกสารที่ต้องส่ง มีดังนี้ 

 1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  ผ่านต้นสังกัด

 2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ.ว-1ด.)    จำนวน  5 ชุด

 3) ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน  5 ชุด ลงนามจริงทุกชุด  โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช. (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) (โหลดแบบฟอร์ม)

 4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน  1  แผ่น  พร้อมลายเซ็นแสกนในโครงการ (ไฟล์ต้องเป็นสกุล doc เท่านั้น)

 5) แผนดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)

 6) ใบรับรองการขอใช้สัตว์ (กรณีมีการทดลองในสัตว์) (โหลดแบบฟอร์ม)

 

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ของบประมาณ 2560

 1) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น

 2 ) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีโครงการลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำการวิจัย

 3) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี 

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.