Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560


 เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2560

เอกสารที่ต้องส่ง มีดังนี้ 

 1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  ผ่านต้นสังกัด

 2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ.ว-1ด.)    จำนวน  5 ชุด

 3) ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน  5 ชุด ลงนามจริงทุกชุด  โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช. (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) (โหลดแบบฟอร์ม)

 4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน  1  แผ่น  พร้อมลายเซ็นแสกนในโครงการ (ไฟล์ต้องเป็นสกุล doc เท่านั้น)

 5) แผนดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)

 6) ใบรับรองการขอใช้สัตว์ (กรณีมีการทดลองในสัตว์) (โหลดแบบฟอร์ม)

 

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์ของบประมาณ 2560

 1) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ หรือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น

 2 ) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีโครงการลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำการวิจัย

 3) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี 

 

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.