Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
(ทุนวิจัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 25561


 (ทุนวิจัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 25561
12 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


เอกสารประกอบที่จะส่ง
1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน  5  ชุด
3) โครงการวิจัย จำนวน  5  ชุด (ลงนามจริง ทั้ง 5 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับล่าสุด (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (สกุล.doc) จำนวน 1 แผ่น พร้อมลายเซ็นสแกน
5) แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)
 
แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ สวพ. หัวข้อ "แบบฟอร์มงานวิจัย"
 
 
คุณสมบัติหัวหน้าโครงการ
1) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา, พนักงานราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น
2) ไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่จะทำการวิจัย
3) ต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี
 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)

 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.