Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก 
ยิ่งยง รุ่งฟ้า พรชัย อัจฉริยเมธากร วิทยาภรณ์ จรัสด้วง และ ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ..........<<Read>>
 
ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
พรชัย พรวิริยะกิจ วรินทร แดนดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ..........<<Read>>
 
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของชาวสวนผลไม้
ไกรสร รวยป้อม และ บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ..........<<Read>>
 
ความพึงพอใจโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา1 ถวัลย์ มุขจินดา1 จงจิต ลิอ่อนรัมย์1 บัณฑิต เสาวภาภรณ์และ นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์2
1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ..........<<Read>>
 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ บำเพ็ญ เขียวหวาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ..........<<Read>>
 
การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
กรณีศึกษาบ้านดงเมืองและบ้านโนนเสียว
วนิตา บุญโฉม สายตา บุญโฉม ภัชรินทร์ ซาตัน ยุพาภรณ์ ชัยเสนา และ ณัฐนันท์ หลักคำ
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ..........<<Read>>
 
ระบบสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี
ชารินี พรหมภักดี1 มารุต บูรณรัช2 และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล1
1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโลก
2ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ..........<<Read>>
 
สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จิรายุ หาญตระกูล และ สุรชัย กังวล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ..........<<Read>>
 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สุภาภรณ์ บุญเจริญ และ ทรงธรรม เจริญจันทร์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ..........<<Read>>
 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วราพร พูลเกษ วนุชชิดา สุภัควนิช และ ธีติพล วิมุกตานนท์
..........<<Read>>
 
การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วย
ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อังคณา จัตตามาศ และ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ..........<<Read>>
 
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.