Untitled Document Untitled Document

นิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
StartUpมทร.ตะวันออก
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก 
ยิ่งยง รุ่งฟ้า พรชัย อัจฉริยเมธากร วิทยาภรณ์ จรัสด้วง และ ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ..........<<Read>>
 
ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
พรชัย พรวิริยะกิจ วรินทร แดนดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ..........<<Read>>
 
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของชาวสวนผลไม้
ไกรสร รวยป้อม และ บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ..........<<Read>>
 
ความพึงพอใจโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา1 ถวัลย์ มุขจินดา1 จงจิต ลิอ่อนรัมย์1 บัณฑิต เสาวภาภรณ์และ นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์2
1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ..........<<Read>>
 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ บำเพ็ญ เขียวหวาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ..........<<Read>>
 
การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
กรณีศึกษาบ้านดงเมืองและบ้านโนนเสียว
วนิตา บุญโฉม สายตา บุญโฉม ภัชรินทร์ ซาตัน ยุพาภรณ์ ชัยเสนา และ ณัฐนันท์ หลักคำ
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ..........<<Read>>
 
ระบบสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี
ชารินี พรหมภักดี1 มารุต บูรณรัช2 และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล1
1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโลก
2ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ..........<<Read>>
 
สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จิรายุ หาญตระกูล และ สุรชัย กังวล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ..........<<Read>>
 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สุภาภรณ์ บุญเจริญ และ ทรงธรรม เจริญจันทร์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ..........<<Read>>
 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วราพร พูลเกษ วนุชชิดา สุภัควนิช และ ธีติพล วิมุกตานนท์
..........<<Read>>
 
การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วย
ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อังคณา จัตตามาศ และ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ..........<<Read>>
 
 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.