Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การเปรียบเทียบการจัดเรียงลำดับอาร์เอ็นเอนิวคลีโอไทด์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวระหว่างโปรแกรมแพคเกจ QuasR และโปรแกรมแพคเกจ Rsubread
กาจ โชคชัยอุสาหะ และ ธนิดา สนั่นเมือง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี ..........<<Read>>
 
การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อใช้ใบเป็นอาหารสัตว์
ธีระ สมหวัง1 สกล ฉายศรี2 สุนีย์ โชตินีรนาท3 สุเมศ ทับเงิน1 นพศูล สมุทรทอง1  และ สุทัศ แปลงกาย2
1 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..........<<Read>>
 
ผลของเพกทินเมทอกซิลต่ำและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของแยมมะเดื่อฝรั่งและคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ระหว่างเก็บรักษา
วรัญญา โนนม่วง และ สุภร พงษ์สำราญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ..........<<Read>>
 
การเปรียบเทียบคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอัณฑะแมวบ้านในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทย
ธนิดา สนั่นเมือง สุวารี ไขสาร พรรณพร กาญจนะ ภาดา เรือนสอน  และ เอมอร โอฬารรัตน์มณี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี  ..........<<Read>>
 
ผลของความสดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลาและเจลโปรตีนจากปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) ระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน1 พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล2 นงนุช รักสกุลไทย3 และ จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร3
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
2กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพ 
3ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ   ..........<<Read>>
 
การออกแบบสร้างและวิเคราะห์แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟท์โดยใช้สลักเกลียวเมตริกสำหรับยกรถยนต์
ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ  ..........<<Read>>
 
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียนจังหวัดน่าน
สุนทร มีพอ1 พิชัย สุรพรไพบูลย์2 พิกุล สุรพรไพบูลย์2 และ สริตา ปิ่นมณี1
1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  จังหวัดเชียงใหม่ 
2คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   ..........<<Read>>
 
ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. เป็นโปรไบโอติกผสมอาหารในการเลี้ยงปลานิล
นัยนา เสนาศรี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ..........<<Read>>
 
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ (ข้าวเหนียว) ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำจังหวัดน่าน
สุเมธ ต๊ะวิไชย1 พิชัย สุรพรไพบูลย์2 พิกุล สุรพรไพบูลย์2 และ สริตา ปิ่นมณี1
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
2 คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ. ภูเพียง จ. น่าน ..........<<Read>>
 
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุเมศ ทับเงิน1 กฤษณา ทิวาตรี2 และ ปฏิวัติ อยู่สุข2
1สถานีวิจัยเขาหินซ้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา
2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2, กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา  ..........<<Read>>
 
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม
ยุทธภูมิ โพธิ์อาศัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ..........<<Read>>
 
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปีสำหรับการวัดกรดแอสคอบิคในเม็ดยาและผลมะเฟือง
ด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต
สิรีรัตน์ ลิศนันท์ และ สรรสนีย์ สีหาพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ..........<<Read>>
 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.