Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การเปรียบเทียบการจัดเรียงลำดับอาร์เอ็นเอนิวคลีโอไทด์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวระหว่างโปรแกรมแพคเกจ QuasR และโปรแกรมแพคเกจ Rsubread
กาจ โชคชัยอุสาหะ และ ธนิดา สนั่นเมือง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี ..........<<Read>>
 
การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อใช้ใบเป็นอาหารสัตว์
ธีระ สมหวัง1 สกล ฉายศรี2 สุนีย์ โชตินีรนาท3 สุเมศ ทับเงิน1 นพศูล สมุทรทอง1  และ สุทัศ แปลงกาย2
1 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..........<<Read>>
 
ผลของเพกทินเมทอกซิลต่ำและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของแยมมะเดื่อฝรั่งและคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ระหว่างเก็บรักษา
วรัญญา โนนม่วง และ สุภร พงษ์สำราญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ..........<<Read>>
 
การเปรียบเทียบคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอัณฑะแมวบ้านในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทย
ธนิดา สนั่นเมือง สุวารี ไขสาร พรรณพร กาญจนะ ภาดา เรือนสอน  และ เอมอร โอฬารรัตน์มณี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศรีราชา ชลบุรี  ..........<<Read>>
 
ผลของความสดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลาและเจลโปรตีนจากปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) ระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน1 พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล2 นงนุช รักสกุลไทย3 และ จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร3
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
2กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพ 
3ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ   ..........<<Read>>
 
การออกแบบสร้างและวิเคราะห์แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟท์โดยใช้สลักเกลียวเมตริกสำหรับยกรถยนต์
ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ  ..........<<Read>>
 
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียนจังหวัดน่าน
สุนทร มีพอ1 พิชัย สุรพรไพบูลย์2 พิกุล สุรพรไพบูลย์2 และ สริตา ปิ่นมณี1
1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  จังหวัดเชียงใหม่ 
2คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   ..........<<Read>>
 
ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. เป็นโปรไบโอติกผสมอาหารในการเลี้ยงปลานิล
นัยนา เสนาศรี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ..........<<Read>>
 
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ (ข้าวเหนียว) ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำจังหวัดน่าน
สุเมธ ต๊ะวิไชย1 พิชัย สุรพรไพบูลย์2 พิกุล สุรพรไพบูลย์2 และ สริตา ปิ่นมณี1
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
2 คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ. ภูเพียง จ. น่าน ..........<<Read>>
 
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สุเมศ ทับเงิน1 กฤษณา ทิวาตรี2 และ ปฏิวัติ อยู่สุข2
1สถานีวิจัยเขาหินซ้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา
2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2, กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา  ..........<<Read>>
 
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม
ยุทธภูมิ โพธิ์อาศัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ..........<<Read>>
 
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปีสำหรับการวัดกรดแอสคอบิคในเม็ดยาและผลมะเฟือง
ด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต
สิรีรัตน์ ลิศนันท์ และ สรรสนีย์ สีหาพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ..........<<Read>>
 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.