Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 5 เล่ม 1


 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 5 เล่ม 1
28 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2559 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การเปลี่ยนแปลงองค์การ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยรามคำแหง    
พรนัชชา พุทธหุน    
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
 .......<<Read>>    
     
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการประเมินความรู้ และหาความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา    
สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ ต้องใจ แย้มผกา อรวรรณ มูสิกะ    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    
 .....<<Read>>    
     
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    
มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์1  ไกรสร รวยป้อม2    
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี    
 ....<<Read>>    
 
   
สภาพและความต้องการทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ    
รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์    
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
....<<Read>>    
     
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา: การปรับปรุงกระบวนการ    
กัณฐิกา จันทนา พีรวุฒิ เตชสุภัคนันท์ และ เหมือนฝัน เครือด้วง    
สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม     
 .....<<Read>>    
     
แนวทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
จริยา ปันทวังกูร    
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
.....<<Read>>    
     
ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้นำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน    
จิราภรณ์ คงสมมาตย์ จุรีรัตน์ ไชยจันทร์ และ คมสัน ระย้าแดง    
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
....<<Read>>    
     
การกรีดยางพาราของเกษตรกร ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
ปิยากร นวลแก้ว    
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร     
 สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
 .....<<Read>>    
     
ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง    
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล    
  ....<<Read>>    
     
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้วยหลักไตรสิกขา กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี    
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ1 และ ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ2    
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
2คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   
.....<<Read>>    

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.