Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
 

 

 

  วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 5 เล่ม 1


 วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 5 เล่ม 1
28 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2559 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การเปลี่ยนแปลงองค์การ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยรามคำแหง    
พรนัชชา พุทธหุน    
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
 .......<<Read>>    
     
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการประเมินความรู้ และหาความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา    
สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ ต้องใจ แย้มผกา อรวรรณ มูสิกะ    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    
 .....<<Read>>    
     
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    
มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์1  ไกรสร รวยป้อม2    
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี    
 ....<<Read>>    
 
   
สภาพและความต้องการทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ    
รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์    
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
....<<Read>>    
     
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา: การปรับปรุงกระบวนการ    
กัณฐิกา จันทนา พีรวุฒิ เตชสุภัคนันท์ และ เหมือนฝัน เครือด้วง    
สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม     
 .....<<Read>>    
     
แนวทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
จริยา ปันทวังกูร    
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
.....<<Read>>    
     
ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้นำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน    
จิราภรณ์ คงสมมาตย์ จุรีรัตน์ ไชยจันทร์ และ คมสัน ระย้าแดง    
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
....<<Read>>    
     
การกรีดยางพาราของเกษตรกร ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี    
ปิยากร นวลแก้ว    
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร     
 สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
 .....<<Read>>    
     
ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง    
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล    
  ....<<Read>>    
     
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้วยหลักไตรสิกขา กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี    
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ1 และ ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ2    
1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
2คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   
.....<<Read>>    

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.