Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
สาขาวิชาการวิจัย
ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
เกี่ยวกับ สวพ.
งานประกันคุณภาพฯ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
งานสิทธิประโยชน์
งานวารสาร / Proceedings
วารสารวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย (RMUTTO e-Research)
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
08 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาในการนำเสนอ
งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 
วันที่ 11- 13 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี
 

enlightened รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอในรูปแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION)

 

enlightened รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION)

 

หมายเหตุ: 1. กำหนดการนำเสนอจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง

                    2. บทความข้อแก้ไขจะทยอยส่งให้ท่านแก้ไข ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร / กำหนดการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล 

พร้อมกับบทความแก้ไข และ หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม

                   3. หากไม่พบชื่ื่อ/บทความ/มีข้อแก้ไข โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล cfr2rmutto@gmail.com

 

 


 

 

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.