Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
อิทธิพลของคาร์ราจีแนนที่สกัดจากสาหร่ายโพรงต่อสมบัติของเจลจากปลาน้ำจืด
       จักรินทร์ ตรีอินทอง นงนุช รักสกุลไทย และ จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
       ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900...>>LINK<<
 
Particle Filter for Human Positioning
      Tassaphan Suwannatat
       Mechatronics Engineering, Faculty of Science and Technology
       Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangphra Campus, Chonburi...>>LINK<<
 
การศึกษาตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่วมกับขดลวดทำความร้อน
       กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และ วริศ จิตต์ธรรม
       สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก...>>LINK<<
 
การใช้ผักพื้นบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู
      สายใจ จริยาเอกภาส
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี...>>LINK<<
 
ผลของการเสริมไรน้ำนางฟ้าไทยชนิดผงต่อความเข้มสีผิวและอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาแฟนซีคาร์ฟ
       จิตรา สิมาวัน สมศักดิ์ ระยัน และ โฆษิต ศรีภูธร
       สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160...>>LINK<<
 
การออกแบบผิวทางพอรัสแอสฟัลต์โดยใช้วัสดุมวลรวมที่มีอยู่ในประเทศไทย
      วรุต รัศมีกอบกุล1, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ1, ถาวร ตะไก่แก้ว2
      1คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
      2สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม...>>LINK<<
 
ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำของแม่น้ำน่านตอนบนจังหวัดน่าน
        เจนจิรา ลานแก้ว สวาท สายปาระ ปกรณ์ สุนทรเมธ อมรชัย ล้อทองคำ  และ เชาวลีย์ ใจสุข
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน...>>LINK<<
 
ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ดในอาหารข้นร่วมกับการกรอกสารละลายไอโอดีน
ต่อสมรรถภาพการผลิตและฮอร์โมนจากต่อมไธรอยด์ในพลาสมาของแพะเนื้อรุ่น
         ศักดา กลิ่นสุคนธ์ และ นฤมล แก้วสุทธิพล
         สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี...>>LINK<<
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ร่วมกับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษา ลำน้ำว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
         เชาวลีย์ ใจสุข1 อมรชัย ล้อทองคำ1 พัชรา นิธิโรจน์ภักดี2 และมุทิตา วงศ์สงคราม3
         1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน
        2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
        3ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน...>>LINK<<
 
ผลของการเสริมโอเมก้า-3 และการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย
         สุริยา จงโยธา1 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร1 และ ประวิทย์ สุรนีรนาถ2
         1ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
         2คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร...>>LINK<<
 
การพัฒนาการอบแห้งพริกไทยจันทบุรีด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ลมร้อน
        สุรพงษ์ โซ่ทอง และ ไกรสร รวยป้อม
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก...>>LINK<<
 
มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่จำหน่ายในประเทศศรีลังกา
        สุบัณฑิต นิ่มรัตน์1 และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย2
        1ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2 ภาควิชาวาริชศาสตร์                                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี...>>LINK<<
 
ดัชนีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
        อุเทน ทองทิพย์
        สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร...>>LINK<<
 
การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน
        อุธร ฤทธิลึก1 สู้ศึก ศิลป์จารุ2 และ ศรัณยา รักเสรี1
        1สาขาประมง  2สาขาวิชาวิศวกรรเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก...>>LINK<<
 
ผลของการเติมชาเขียวในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
        วิทวัส เวชกูล นฤมล เวชกูล ทิพย์วดี ประไพวงษ์ และ วรพิศ พัฒนพานิช
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี...>>LINK<<
 

 


 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.