Untitled Document Untitled Document
 
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหาร สวพ.
บุคลากร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมทร.ตะวันออก 2561-2565
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
สาขาวิชาการวิจัย
Francis
มาตรการติดตามงานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561
เกี่ยวกับ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
Seertyicelibe
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารสังคมศาสตร์
Sergio
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก

 

 

  วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 2


 วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
อิทธิพลของคาร์ราจีแนนที่สกัดจากสาหร่ายโพรงต่อสมบัติของเจลจากปลาน้ำจืด
       จักรินทร์ ตรีอินทอง นงนุช รักสกุลไทย และ จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
       ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900...>>LINK<<
 
Particle Filter for Human Positioning
      Tassaphan Suwannatat
       Mechatronics Engineering, Faculty of Science and Technology
       Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangphra Campus, Chonburi...>>LINK<<
 
การศึกษาตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่วมกับขดลวดทำความร้อน
       กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และ วริศ จิตต์ธรรม
       สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก...>>LINK<<
 
การใช้ผักพื้นบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู
      สายใจ จริยาเอกภาส
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี...>>LINK<<
 
ผลของการเสริมไรน้ำนางฟ้าไทยชนิดผงต่อความเข้มสีผิวและอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาแฟนซีคาร์ฟ
       จิตรา สิมาวัน สมศักดิ์ ระยัน และ โฆษิต ศรีภูธร
       สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 47160...>>LINK<<
 
การออกแบบผิวทางพอรัสแอสฟัลต์โดยใช้วัสดุมวลรวมที่มีอยู่ในประเทศไทย
      วรุต รัศมีกอบกุล1, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ1, ถาวร ตะไก่แก้ว2
      1คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
      2สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม...>>LINK<<
 
ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำของแม่น้ำน่านตอนบนจังหวัดน่าน
        เจนจิรา ลานแก้ว สวาท สายปาระ ปกรณ์ สุนทรเมธ อมรชัย ล้อทองคำ  และ เชาวลีย์ ใจสุข
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน...>>LINK<<
 
ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ดในอาหารข้นร่วมกับการกรอกสารละลายไอโอดีน
ต่อสมรรถภาพการผลิตและฮอร์โมนจากต่อมไธรอยด์ในพลาสมาของแพะเนื้อรุ่น
         ศักดา กลิ่นสุคนธ์ และ นฤมล แก้วสุทธิพล
         สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี...>>LINK<<
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ร่วมกับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษา ลำน้ำว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
         เชาวลีย์ ใจสุข1 อมรชัย ล้อทองคำ1 พัชรา นิธิโรจน์ภักดี2 และมุทิตา วงศ์สงคราม3
         1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน
        2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
        3ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน...>>LINK<<
 
ผลของการเสริมโอเมก้า-3 และการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย
         สุริยา จงโยธา1 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร1 และ ประวิทย์ สุรนีรนาถ2
         1ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
         2คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร...>>LINK<<
 
การพัฒนาการอบแห้งพริกไทยจันทบุรีด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ลมร้อน
        สุรพงษ์ โซ่ทอง และ ไกรสร รวยป้อม
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก...>>LINK<<
 
มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่จำหน่ายในประเทศศรีลังกา
        สุบัณฑิต นิ่มรัตน์1 และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย2
        1ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2 ภาควิชาวาริชศาสตร์                                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี...>>LINK<<
 
ดัชนีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
        อุเทน ทองทิพย์
        สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร...>>LINK<<
 
การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน
        อุธร ฤทธิลึก1 สู้ศึก ศิลป์จารุ2 และ ศรัณยา รักเสรี1
        1สาขาประมง  2สาขาวิชาวิศวกรรเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก...>>LINK<<
 
ผลของการเติมชาเขียวในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกร
        วิทวัส เวชกูล นฤมล เวชกูล ทิพย์วดี ประไพวงษ์ และ วรพิศ พัฒนพานิช
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี...>>LINK<<
 

 


 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.