Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
    แผนบริการวิชาการ ฉบับทบทวน 2560  
    แผนบริการวิชาการ มทร.ตอ.59-63  
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
    รายงานการติดตามการเบิกจ่ายทุน  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
    ทำเนียบความเชียวชาญนักวิจัย มทร.ตะวันออก 2561  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
    งานสิทธิประโยชน์  
    ขั้นตอนการดำเนินงาน สวพ. (ปรับปรุง ก.ค.61).pdf  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ


 คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ
13 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


คำสั่ง มทร.ตะวันออก / สวพ.

Download คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 116/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
Download คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 132/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Download คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 133/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสำเร็จของงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Download คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 134/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ผลงาน
Download  

 


ระเบียบ มทร.ตะวันออก / สวพ.

 

 Download  ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
 Download ระเบียบ มทร.ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 Download  

 


ประกาศ มทร.ตะวันออก / สวพ.

 Download ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
   
   

 

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.