Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย


 ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
31 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


ด่วน!!!

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ระหว่างวันที่ วันที่  22-23 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมพวงพยอม อาคารสำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
หมดเขตส่งแบบตอบรับวันที่  17 เมษายน 2557
 
 
สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 038-358201 ต่อ 8508-8510  แฟกซ์ 038-358142 (สายตรง) 
 
เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการ
ใบสมัคร / แบบตอบรับ

 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.