Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8


 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8
21 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8   

(ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558)

 

yesรายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

yesรายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

 

 

หมายเหตุ :  แจ้งเปลี่ยนวันจัดโครงการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 

จากเดิมวันที่  20-22 พฤษภาคม  2558  เป็นวันที่  3 - 5 มิถุนายน 2558

ส่วนสถานที่จัดโครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ การชำระค่าลงทะเบียน ขอให้ ชำระ ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่จัดโครงการเท่านั้น

*หากประสงค์จะยกเลิกหรือไม่สะดวกนำเสนอในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งหรือสอบถามมาที่ E-mail : cfr2rmutto@gmail.com

 


 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.