Untitled Document Untitled Document
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2552  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2553  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2554  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    แผนยุทธศาสตร์ฯ 2556-2560  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย  
    เลขที่สัญญารับทุน  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
งานอื่นๆ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานทรัพย์สินทางปัญญา  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งบทความออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

Website counter

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัย ของ สพม. กิจกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558
21 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 รับสมัครทุนศึกษาและทำวิจัย ของ University Grants Commission, India
21 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 (ด่วน) วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ สำหรับเครือข่ายภูมิภาค ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2557
21 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมวิพากย์ การจัดการความรู้ เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
21 พฤษภาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ตะวันออก
30 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 7
22 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
31 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
06 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
10 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
18 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา  วารสารวิจัย มทร.ตอ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
16 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกาศ มทร.ตะวันออก (กองทุนวิจัย)
15 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา  แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด
 
 
       

ลิงค์เว็บอื่นๆ

..............  ...............

 

 
 
:: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก::
โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com, ird2rmutto@gmail.com
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.