banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
19copy
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
ปชส.คลินิก 66
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 67
pu2tbcg
1655441457428
106159
ยินดีคลินิก65
ยินดีเมืองรอง
previous arrow
next arrow
banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
19copy
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
ปชส.คลินิก 66
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 67
pu2tbcg
1655441457428
106159
ยินดีคลินิก65
ยินดีเมืองรอง
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567

ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัย บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-๑ด) จำนวน ๓...

ภาพกิจกรรมวิจัย

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง (1-2 มิ.ย. 65)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ได้จัดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ทางระบบออนไลน์ ( Zoom Application ) ได้รับเกียรติวิทยากร ดร.กฤษณ์ สงวนพวก ผู้ดูแลโครงการ...

ข่าวบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบ 4 รายละเอียดอื่นๆ...

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

สวพ.ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/65 (23-25 พ.ค.65)

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม “สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ม.นเรศวร – ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University : Challenges and Foresigh" ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite &...

ภาพกิจกรรม สวพ.

สวพ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2566 (เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มนัน ชาญนำสิน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย (auto)