เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก ร่วมกับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมด้วย ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก นางสาวอุไรวรรณ ชาญชลยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ตะวันออก ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ว่าที่ ร.ต.ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายก อบจ.ชลบุรี นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัด อบจ.ชลบุรี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ นางสุภาพ ทองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าข้ามพิทยาคม นางสาวศิริพรรณ ติละกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ นางเยาวลักษณ์ ศิลาหลัก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาชกฯ นายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา นางสกุลพร หศิภาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ นายโกศล มิตรพระพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ นางสรรนภา แน่นหนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม นายพงษ์ประพันธุ์ ทับวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี นางวิไล เฉยสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหัวถนนวิทยา และคณะครูจากโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน ก่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมที่มาจากการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนรูปของเสียเป็นวัสดุที่มีมูลค่า และลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยและการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาฟื้นฟูด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของชุมชนและขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงจนกลายเป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นโมเดลตัวอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ

3. ความร่วมมือในการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่