ตรวจสอบสถานะได้ที่นี้

** สอบถามความคืบหน้าของการยื่นขดจดฯ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา