ประกาศมหาวิทยาลัย ผลคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560

บุคลากรสายวิชาการ
ด้านการวิจัย

นางกรรณิการ์ เจริญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ด้านการบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผานิตย์ ถิรพลงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
ด้านการวิจัย

นางสาววรรณษา บาลโสง สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวสิริกัญญ์ กาหยี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ด้านการบริการวิชาการ
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

บุคลากรสายวิชาการ
ด้านการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล มงคลธนวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ด้านการบริการวิชาการ
นางทองจวน คุณพุทธิระพี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
บุคลากรสายสนับสนุน
ด้านการวิจัย
นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้านการบริการวิชาการ
นางสาวสิชญาญ์นัท คำโฮม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

บุคลากรสายวิชาการ
ด้านการวิจัย

นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จเร อุดมยิ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน
ด้านการวิจัย

ไม่มีผู้เสนอชื่อ
ด้านการบริการวิชาการ
นางศศิธร บุญเสริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563

บุคลากรสายวิชาการ
ด้านการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหภัทร ชลาลัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
บุคลากรสายสนับสนุน
ด้านการวิจัย

นายวิษณุ โชโต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางย้อย มีสุวรรณ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการบริการวิชาการ
นางสาวศรัณยา วิทยาคม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสนอง ตรีพาทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่