สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยการพัฒนานักวิจัยควบคู่กับโจทย์การวิจัยในรูปแบบโครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปี 2565 ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพื้นฐานในแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญได้แก่ อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช (อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและเมินผลการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย วช.) ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา (อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา) และ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมจำนวน 59 คน มีโครงการวิจัยที่เข้านำเสนอ จำนวน 30 โครงการ รวมงบประมาณ 28,763,360 บาท ประกอบด้วยโครงการวิจัยชุด จำนวน 5 แผนงาน (งบประมาณ 17,319,600 บาท) และโครงการเดี่ยวจำนวน 25 โครงการ (งบประมาณ 11,443,760 บาท)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมและเสนอแนะการเขียนข้อเสนองานวิจัย และขอขอบพระคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่