ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีโครงการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์ม บริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อศึกษาวิจัยและทดลองเชิงนโยบายในการเสริมศักยภาพนักพัฒนานโยบายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพผ่านการเคลื่อนย้ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้แพลตฟอร์มการบริการจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ (Manpower Planning) และวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีศักยภาพในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลผู้มีศักยภาพทางานวิจัยและการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สำหรับสร้าง Talent Pool ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์นักวิจัยทุกท่านที่มีผลงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือมีผลงานวิจัยโดดเด่น พร้อมระบุความเชี่ยวชาญ พร้อมประวัติผลงานเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Talent Pool ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย Talent Pool จะเป็นเครื่องมือในการ Matching ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูล ส่งกลับมาที่ Email : irdi@rmutto.ac.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563