ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีโครงการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อศึกษาวิจัยและทดลองเชิงนโยบายในการเสริมศักยภาพนักพัฒนานโยบายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงการสร้างเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพผ่านการเคลื่อนย้ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้แพลตฟอร์มการบริการจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอความร่วมมือนักวิจัยสมัครเป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อนำร่องโครงการสำหรับการไปทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ชื่อและประวัตินักวิจัยที่มีผลผลงานวิจัยโดดเด่นร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
  2. ข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายกาลังคนผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกนักวิจัยที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปร่วมในโครงการ การเคลื่อนย้ายกาลังคนผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเป็นผู้นาในการ upskill ด้านการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน phase ที่ ๑ และเป็น mentor ให้กับนักวิจัยรุ่นต่อไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ใน phase ต่อไป upskill เพื่อเพิ่มทักษะในการนากลับมาพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การวิจัยต่อยอด การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากนวัตกรรมวิจัยที่ได้เพื่อสร้างผู้ประกอบการต่อไป

ส่งข้อเสนอกลับมายัง สวพ. ทาง E-mail: irdi@rmutto.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563