กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น

แผนงานการดำเนินงาน 3 แพลตฟอร์ม

 1. แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
 2. แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)
 3. แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม : ภาคตะวันออก

Value Chain:
• CE-01 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์)
• CE-02 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร
• CE-03 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

แผนการดำเนินงาน : ระยะ 3 ปี (ต่อเนื่อง)

งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

 1. ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (WORD/PDF)
 2. ข้อมูลไฟล์นำเสนอ (ppt)
 3. ไฟล์วิดีโอนำเสนอโครงการไม่เกิน 5 นาที (ลิงค์ออนไลน์บน youtube)
 4. ประวัติความเชี่ยวชาญของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมทีม
 5. แบบฟอร์มขอเข้าร่วม สำหรับแพลตฟอร์ม NCB
 6. แบบสำรวจข้อมูลความต้องการผู้ประกอบการ สำหรับแพลตฟอร์ม BCE
 7. แบบสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน สำหรับแพลตฟอร์ม SCI
 8. แผนภาพรวมของโครงการ ในแต่ละแพลตฟอร์ม
  • NCB – แผนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง(STI Changemaker Plan)
  • BCE – โมเดลธุรกิจ(BMC)
  • SCI – แผนพัฒนาชุมชนด้วย วทน.(Sci Plan) และโมเดลธุรกิจ(BMC)

*เอกสาร 5-7 อยู่ในคู่มือแนวทางการเขียนโครงการ project brief 2565
*เอกสาร 8 รายละเอียดอยู่ในแบบข้อเสนอโครงการ Project Brief 2565

ช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/t6WSD4CXRzJCSBEm6 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 1185
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

Attachments

File Description File size Downloads
pdf บันทึกข้อความ 0498 เปิดรับข้อเสนอ Project Brief 65 บันทึกข้อความ 0498 เปิดรับข้อเสนอโครงการ Project Brief 2565
7 MB 384
pdf project brief manual 65 คู่มือแนวทางการเขียนโครงการ project brief 2565
1 MB 229
doc ข้อเสนอ Project-Brief_65 แบบข้อเสนอโครงการ Project Brief 2565
42 KB 243
pdf ข้อเสนอ Project-Brief_65 แบบข้อเสนอโครงการ Project Brief 2565
256 KB 517