ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัย

  1. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  2. ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน 1 ชุด
  3. โครงการวิจัยและประวัตินักวิจัย จำนวน 3 ชุด (ลงนามจริงทั้ง 3 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัย ฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช.
  4. แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย ( แบบ ผด.1) จำนวน 3 ชุด

เอกสารประกอบสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

  1. กรอบงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566
  2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนงบประมาณรายได้และเงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเสนอขอ

  1. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, พนักงานราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
  2. ผู้วิจัยไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำการวิจัย

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS)

Google Drive แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2566

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 16 กรกฏาคม 2565

Attachments

File Description File size Downloads
zip แผนบูรณาการงานวิจัย 2566 (ปรับปรุง) แผนบูรณาการงานวิจัย 2566 (ปรับปรุง)
20 MB 262