ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training 2021) ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง “Human Research Ethics in a New and Challenging Era” ในรูปแบบ Hybrid Conference (Onsite & Online) ณ ห้องประชุม มงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และทาง Zoom meeting การประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านสนใจกรุณาลงทะเบียนทันทีเนื่องจากกำจัดจำนวนผู้เข้าร่วม และเป็นการเป็นลงทะเบียนรอบ 2 แล้ว หากเต็มระบบจะปิดรับทันที