ขยายเวลาเปิดรับยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 /2564 จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564

  1. นักวิจัยชำระค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยโอนชำระค่าธรรมเนียมได้ที่บัญชีเงินผลประโยชน์ (สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมายเลขบัญชี 208-0-55482-4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฏาคม 2564
  2. จัดเตรียมข้อมูลโดยส่งเอกสารต้นฉบับสำหรับการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 4 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  3. ให้นักวิจัยส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Microsoft word พร้อมแนบหลักฐานสำเนาใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม หรือสลิปการโอนเงิน ส่งมายังอีเมล์ research_ird@rmutto.ac.th
  4. นักวิจัยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาหัวข้อจรรยาบรรณ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ https://ird.rmutto.ac.th/?page_id=2060)
  5. โครงการวิจัยที่ส่งเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะต้องอยู่ในสนถานะที่ยังไม่ได้ดำเนินการวิจัยหรือยังไม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
  6. กรณีของโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะโครงการชุดจะพิจารณาเป็นรายโครงการย่อยที่มีอยู่ในชุดโครงการนั้นๆ โดยให้ยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นรายโครงการย่อยไป

เอกสารประกอบการยื่นพิจารณามีดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ https://ird.rmutto.ac.th/?page_id=2060

1.แบบยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก4 ชุด
2.โครงร่างการวิจัยภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย4 ชุด
3.เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (ภาษาไทย)1 ชุด
4.หนังสือ/บันทึก/จดหมายเสนอโครงร่างการวิจัย1 ชุด
5.เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถามการวิจัย ประเด็นสัมภาษณ์4 ชุด
6.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง4 ชุด
7.แผ่นซีดีที่มีข้อมูลเอกสารการยื่นทั้งหมด ในรูป Microsoft Word หรือส่งมายัง E-mail : research_ird@rmutto.ac.th 1 ชุด

ปิดรับ วันที่ 20 กรกฏาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐๓๓ –๓๑๓๖๐๙๙ ต่อ ๑๑๘๗ , ๐๘๑-๔๓๗๓๔๑๐
นางสาวประกาย ขวัญหลาย (เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน)

อัตราค่าธรรมเนียม

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี “เงินผลประโยชน์ (สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”
บัญชีเลขที่ “208-0-55482-4”
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา
ส่งหลักฐานโอนเงิน ส่งมาที่ E-mail: research_ird@rmutto.ac.th