ผู้ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
2. นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม

Attachments

File Description File size Downloads
pdf SOP สวพ.303-5-01 SOP สวพ.303-5-01 การดำเนินงานบริการวิชาการ
258 KB 157
pdf SOP สวพ.303-5-02 SOP สวพ.303-5-02 การติดตามประเมินผลสำเร็จและการใช้ประโยชน์จากงานการบริการวิชาการ
192 KB 144
pdf SOP สวพ.303-5-03 SOP สวพ.303-5-03 กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
223 KB 174