1. การต่ออายุเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เอกสารใบรับรองมีอายุการรับรอง ระยะเวลา 1 ปี) กรณีขอต่ออายุเอกสารรับรอง สามารถจัดเตรียมเอกสารดังนี้
  • กรอกข้อมูลแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) ใช้แบบฟอร์ม AF 05-06 จำนวน 1 ชุด
  • หนังสือขอส่งรายงานความก้าวหน้าการขอต่ออายุเอกสารใบรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
  • ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ จำนวน 1,500 บาท โดยโอนชำระค่าธรรมเนียมได้ที่บัญชีเงินผลประโยชน์ (สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมายเลขบัญชี 208-0-55482-4 และส่งสลิปหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่ อีเมล์ research_ird@rmutto.ac.th

2. การแจ้งปิดโครงการวิจัยหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ จัดเตรียมเอกสารดังนี้

  • กรอกข้อมูลแบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) ใช้แบบฟอร์ม AF 06-06 จำนวน 1 ชุด
  • หนังสือขอส่งรายงานความก้าวหน้า การต่ออายุเอกสารใบรับรอง-การแจ้งปิดโครงการวิจัยหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

Attachments

File Description File size Downloads
pdf หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย
128 KB 185
doc หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย หนังสือขอส่งขอรายงานความก้าวหน้าต่ออายุ-ปิดโครงการวิจัย
56 KB 178
doc AF 05-06แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) AF 05-06แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)
501 KB 152
pdf AF 05-06แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) AF 05-06แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)
104 KB 170
doc AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)
484 KB 172
pdf AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form) AF 06-06 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)
82 KB 154