Attachments

File Description File size Downloads
pdf คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มทร.ตะวันออก
2 MB 45
pdf จรรยาบรรณ ขรก จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน มทร.ตะวันออก
494 KB 40
pdf พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 167 KB 28
pdf แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ฯ สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กจม.) 1019/ว 13 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
0 B 0
pdf ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กจม.) 1019/ว 13 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
0 B 0
pdf แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ฯ สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กจม.) 1019/ว 13 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
0 B 0