ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่” จัดโดย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก รูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ (Online) ไลฟ์สดผ่าน Google Meet ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับชาติและตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น และนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี้ หรือ ทางเว็บไซต์ http://101.109.41.140/tak/northern/new_web/conference/index.php

หรือสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
โทรศัพท์ 055-517488 ต่อ 808 หรืออีเมล์ research.northern@gmail.com