มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University : Challenges and Foresigh” ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี้ หรือ เว็บไซต์ https://conference.nu.ac.th/nrc18/index.php