สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ได้จัดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ทางระบบออนไลน์ ( Zoom Application ) ได้รับเกียรติวิทยากร ดร.กฤษณ์ สงวนพวก ผู้ดูแลโครงการ Talent Mobility ศูนย์อำนวยความสะดวก (TM Clearing House) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กล่าวถึงหลักการขอรับการสนับสนุนโครงการTalent Mobility และการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความสะดวก (TM Clearing House) และตามด้วยบรรยายพิเศษ “แนวคิดการพัฒนาการประกอบการด้วยทุนทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน” จาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และภาคบ่าย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ หัวข้อ : กลไกการดูดซับเศรษฐกิจ และตัวอย่างกรณีศึกษา โดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร พร้อมทีมงานวิจัยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเชิงพื้นที่ และวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร. สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น (ปรึกษาด้านจิตวิทยา) มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ หัวข้อ: มัดใจให้ loyalty เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 : “เคล็ดลับจับใจ ฉบับนักวิจัย” เป็นการติดตามการใช้จิตวิทยากับการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 93 ท่าน จาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี