ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยการจัดสรรทุน สกสว. กำหนดให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการ

สวพ. จึงเปิดรับข้อเสนองานวิจัยโครงการวิจัยเดี่ยว ภายใต้แผนงานวิจัยที่ สวพ. กำหนด ส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2567 ตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผ่าน Google From

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ ประกอบไปด้วย

  1. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด) จำนวน 1 ชุด
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (อัพเดทล่าสุด 08/06/65) จำนวน 3 ชุด
  3. ประวัติคณะผู้วิจัย จำนวน 3 ชุด
  4. แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ 67) (อัพเดทล่าสุด 16/06/65) จำนวน 3 ชุด
  5. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด (ไฟล์ Word และ ไฟล์ pdf โดยส่งไฟล์ข้อมูล ผ่านระบบ Google form )

Attachments

File Description File size Downloads
zip เอกสารประกอบเสนอขอโครงการวิจัย FF-67 เอกสารประกอบเสนอขอโครงการวิจัย FF-67
0 B 365
pdf กรอบเสนอขอโครงการวิจัย FF 67 กรอบเสนอขอโครงการวิจัย FF 67
176 KB 602