ผู้ปฏิบัติงาน : งานบริหารทุนวิจัย
1. นางสาวเตือนใจ สลับศรี
2. นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

กำกับการดำเนินงาน : อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย