ผู้ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
1. นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข

กำกับการดำเนินงาน : อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย