ผู้ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวเตือนใจ สลับศรี
2. นางสาววรรณษา บาลโสง
3. นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง

กำกับการดำเนินงาน : อาจารย์มนัน ชาญนำสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร