ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบ 4

ประกาศรายชื่อU2Tรอบ-4


รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับถัดไป