🌟สพ.ญ.ดร.มนัน ชาญนำสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมเจ้าหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเครือข่าย ๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมชมคลื่น หัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวเปิดงาน โดยมีกิจกรรมพอสังเขป ดังต่อไปนี้

✍️ การบรรยาย “KM การจัดทำร่างข้อตกลงการใช้งานระบบห้องสมุดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้”
โดยอาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

✍️การบรรยาย “ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”
โดย คุณวรัญญา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

✍️สรุปและอภิปรายผล หัวข้อ “ผู้นำเข้าข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในฐานระบบจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด

✍️ประชุมหารือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อสานต่องานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ