เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ มอบหมายให้ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สถาบันอุดมศึกษา 64 แห่ง ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมอบนโยบายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ดังนี้

  1. บูรณาการในการทำงานร่วมกันทั้งสำนักงานปลัดกระทรวง และสถาบันการศึกษา โดยร่วมกันแปลงยุทธศาสตร์และแผนทุกระดับ เพื่อให้เกิด “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค” สู่การปฏิบัติในการพัฒนาเชิงพื้นที่
  2. มอบ อว.ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการประสานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการในระดับพื้นที่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก การต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. มอบกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน. พัฒนาระบบนิเวศน์ในการส่งเสริมการนำ ววน. ไปพัฒนาพื้นที่ เพื่อยกระดับความพร้อมของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์