การต่ออายุเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการแจ้งปิดโครงการวิจัยหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์

การต่ออายุเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เอกสา … อ่านเพิ่มเติม การต่ออายุเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการแจ้งปิดโครงการวิจัยหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์