แหล่งทุนวิจัยภายนอก

ลำดับ หน่วยงานให้ทุน หลักเกณฑ์ให้ทุน ช่วงเวลาเปิดรับ ข้อมูลเพิ่มเติม
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. – ทุนวิจัยหน้าใหม่
-ทุนเมธี
ตลอดปีhttp://academic.trf.or.th
โทรศัพท์ : 0-2278-8251-9Email : trfbasic@trf.or.th
2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ทุนวิจัยหน้าใหม่ เปิดรับช่วงวันที่ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้
3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
4สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ทุนวิจัยมุ่งเป้า ตลอดปี http://www.nrms.go.th
5สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ด้านเทคโนโลยีพลังงาน