บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย

สำนักงบประมาณ ได้เปิดเผยบัญชีนวัตกรรมเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของไทย ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า หรือบริการนวัตกรรมไทยได้ โดยสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือนทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th

บัญชีความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำระบบที่เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การค้นหา สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ คือ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อที่ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิ์ประโยชน์
รายการบัญชีสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลอื่นๆ


ขอบคุณ : ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Attachments

File Description File size Downloads
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
925 KB 80
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2565(เพิ่ม) บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษา 2565 (เพิ่มเติม)
1 MB 81
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม) สิงหาคม 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม) สิงหาคม 2565
943 KB 129
pdf บัญชีนวัตกรรม กันยายน 2565 บัญชีนวัตกรรม เดือนกันยายน 2565 (27 ผลงาน)
0 B 0