บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย

สำนักงบประมาณ ได้เปิดเผยบัญชีนวัตกรรมเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของไทย ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า หรือบริการนวัตกรรมไทยได้ โดยสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือนทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th

บัญชีความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำระบบที่เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การค้นหา สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ คือ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อที่ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิ์ประโยชน์
รายการบัญชีสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลอื่นๆ


ขอบคุณ : ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Attachments

File Description File size Downloads
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
925 KB 235
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2565(เพิ่ม) บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษา 2565 (เพิ่มเติม)
1 MB 734
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม) สิงหาคม 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม) สิงหาคม 2565
943 KB 336
pdf บัญชีนวัตกรรม กันยายน 2565 บัญชีนวัตกรรม เดือนกันยายน 2565 (27 ผลงาน)
0 B 0
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย
287 KB 72
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย
128 KB 116
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565
6 MB 66
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2565 บัญชีนวัตกรรมไทย
1 MB 107
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2566
2 MB 104
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย-มีนาคม 2566 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2566
2 MB 110
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2566 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2566
4 MB 70
pdf บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566
49 KB 108
pdf ว148 เพิ่มเติมเดือน กรกฏาคม 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2566
95 KB 107