แบบฟอร์มการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารประกอบการขอยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

  1. แบบพิมพ์คําขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
  2. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (แล้วแต่กรณี)
  3. ข้อถือสิทธิ
  4. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
  5. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
  6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  7. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของผลงานที่ขอยื่นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  8. สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ
  9. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินฯ

Attachments

File Description File size Downloads
doc แบบ สปสผอสป001ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบบ สปสผอสป001-ก
104 KB 857
doc หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
32 KB 733
doc แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติม สปสผอสป003ก คำขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร แบบ สป/สผ/อสป/003-ก
123 KB 485