เอกสารฝึกอบรม

รวมเอกสารเผยแพร่สำหรับงานฝึกอบรมทั้งหมด

Attachments

File Description File size Downloads
zip เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ฯ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 47 MB 151
zip เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง) วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง) วันที่ 10-11 มีนาคม 2563
1,002 KB 139