เอกสารฝึกอบรม

รวมเอกสารเผยแพร่สำหรับงานฝึกอบรมทั้งหมด

Attachments

File Description File size Downloads
zip เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ฯ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 47 MB 499
zip เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง) วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง) วันที่ 10-11 มีนาคม 2563
1,002 KB 262
zip เอกสารประกอบโครงการลูกไก่ (28-29 เม.ย. - 1-2มิ.ย. 65) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการเข้าหาชุมชนหรือผู้ประกอบการ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565
55 MB 179