คณะผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
dhoungsiri_sa@rmutto.ac.th

อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับดูแลงานบริหารงานทั่วไป

songwut_bo@rmutto.ac.th
ผศ.ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับและดูแลงานบริหารทุนวิจัยและส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

Najjapak_so@rmutto.ac.th
ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับดูแลงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

somtop_sa@rmutto.ac.th

นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน สวพ.
 • งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานกองทุนเพื่องานวิจัย
tuanjai_sa@rmutto.ac.th
นางสาววรรณษา บาลโสง
หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานงบประมาณและแผน
 • งานพัฒนาเว็บไซต์
 • งานประชุมวิชาการ
 • งานคลินิกเทคโนโลยี
 • งานฝึกอบรมนักวิจัย
 • งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
wannasa_ba@rmutto.ac.th
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 
 • งานสารบรรณ
 • งานพัสดุ
 • งานบุคลากร
 • งานธุรการ
nirawan_sr@rmutto.ac.th
นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หัวหน้างานสารสนเทศและฐานข้อมูล
 • งานงบประมาณวิจัย
 • พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย
 • งานบริหารความเสี่ยง
 • งานสารสนเทศงานวิจัย (ทำเนียบนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • งานสารสนเทศบริหารงานวิจัย
 • งานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
 • งานวิจัยงบประมาณภายนอก ทุน วช./ สวก.
 • มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี
 • มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพ
 • บริการเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย
tuanjai_sa@rmutto.ac.th
นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
หัวหน้างานบริหารทุนวิจัย
หัวหน้าฝ่ายงานติดตามการดำเนินงานวิจัย
   • งานงบประมาณวิจัย PMU
   • งานเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
   • งานพัฒนาทำเนียบนักวิจัย
   • งานนิทรรศการงานวิจัย
punnacha_su@rmutto.ac.th
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
 • งานประชุมกองทุนเพื่อวิจัย
 • งานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง
 • บริษัทที่ปรึกษาไทย
 • งานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก
 • งานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร.
 • งานวิจัยงบประมาณ ทุน PMU A/ PMU B/ PMU C
 • งานคลินิกวิจัย
Vilawan_ri@rmutto.ac.th
นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
   • งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
   • งานงบประมาณวิจัยเงินรายได้
   • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย
   • ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่
   • งานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (TM)
   • งานวิจัยงบประมาณภายนอก ทุน NIA / สป.อว.
   • งานเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม
luckhanamanee_ba@rmutto.ac.th
นางสาวประกาย ขวัญหลาย
หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัย
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • งานเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยต่างประเทศ
prakai_kh@rmutto.ac.th
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
หัวหน้างานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
 • งานส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา IP
 • งานหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี TLO
 • งานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
suwanna_pu@rmutto.ac.th
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งานวารสารทางวิชาการ
 • งานบริการวิชาการรับจ้างทำของ
 • งานภาษาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่