คณะผู้บริหารและบุคลากร

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
dhoungsiri_sa@rmutto.ac.th

อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับดูแลงานบริหารงานทั่วไป

songwut_bo@rmutto.ac.th
ผศ.ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับและดูแลงานบริหารทุนวิจัยและส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

Najjapak_so@rmutto.ac.th
ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับดูแลงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

somtop_sa@rmutto.ac.th

นางสาวเตือนใจ สลับศรี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน สวพ.
 • งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ
 • งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานกองทุนเพื่องานวิจัย
tuanjai_sa@rmutto.ac.th
นางสาววรรณษา บาลโสง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
 • งานงบประมาณและแผน
 • งานพัฒนาเว็บไซต์
 • งานประชุมวิชาการ
 • งานคลินิกเทคโนโลยี
 • งานฝึกอบรมนักวิจัย
wannasa_ba@rmutto.ac.th
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง
งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงานสารบรรณและประสานงาน
 • งานสารบรรณ
 •  งานพัสดุ
 •  งานบุคลากร
 • งานธุรการ
nirawan_sr@rmutto.ac.th
นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หัวหน้างานบริหารทุนวิจัย
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทุนวิจัย
 • งานงบประมาณวิจัย
 • พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย
 • แผนพัฒนางานวิจัย
tuanjai_sa@rmutto.ac.th
นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
งานบริหารทุนวิจัย
หัวหน้าฝ่ายงานติดตามการดำเนินงานวิจัย
   • งานงบประมาณวิจัย PMU
   • งานเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
   • งานพัฒนาทำเนียบนักวิจัย
   • งานนิทรรศการงานวิจัย
punnacha_su@rmutto.ac.th
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนางานวิจัย
 • งานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
 • ประสานงานงบประมาณวิจัยภายนอก
 • งานประชุมกองทุนเพื่อวิจัย
 • งานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง
 • บริษัทที่ปรึกษาไทย
Vilawan_ri@rmutto.ac.th
นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
หัวหน้าฝ่าย งานเครือข่ายและเผยแพร่ผลงาน
   • งานพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
   • งานงบประมาณวิจัยเงินรายได้
   • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย
   • ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่
luckhanamanee_ba@rmutto.ac.th
นางสาวประกาย ขวัญหลาย
หัวหน้างานสิทธิประโยชน์
 • งานสิทธิประโยชน์
 • งานจัดการความรู้
 • งานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
prakai_kh@rmutto.ac.th
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล
หัวหน้างานบริการวิชาการฯ
 • งานบริการวิชาการ
  • งานงบประมาณบริการวิชาการ
  • งานติดตาม รายงานและประเมินผลบริการวิชาการ
  • งานเครือข่ายบริการวิชาการ
  • งานแผนบริการวิชาการ
 • ประสานงานงานวิจัยเชิงพื้นที่
suwanna_pu@rmutto.ac.th
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ายงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 •  งานบริการวิชาการ
  • งานติดตามการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ
  • งานเครือข่ายบริการวิชาการ
 • งานวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์