แบบฟอร์มงานวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
zip แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2568 (งบรายได้) แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2568 (งบรายได้)
0 B 6056
zip แบบฟอร์มเสนอขอแผนบูรณาการงานวิจัยปี 2567 0 B 573
pdf ประกาศ กสว เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอ(ฉบับ3) 350 KB 204
pdf คู่มือการบริหารจัดการ FF 2 MB 463
pdf แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร 168 KB 411
doc แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร 57 KB 523
doc 2.1Form-Report-Fundamental Fund2564 แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2564 สำหรับนักวิจัย มทร. ตะวันออก
79 KB 303
zip เอกสารประกอบเสนอขอทุนวิจัย Basic Research 2566 เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
0 B 511
pdf กรอบ ววน. 2566 (โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)) รายละเอียดกรอบการให้ทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กรอบการวิจัย “ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem)”
483 KB 600
pdf คู่มือการใช้งานระบบ DRMS (สำหรับผู้ประสานงาน) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS)
6 MB 296
pdf คู่มือการใช้งานระบบ DRMS (สำหรับนักวิจัย) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS)
3 MB 628
zip รายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบ 2564 เอกสารรายงานความก้าวหน้าใช้ประกอบการขยายเวลาทุน งานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2564
0 B 298
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 610 KB 507
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 652 KB 483
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 109 KB 538
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 90 KB 395
pdf แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
224 KB 355
doc แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
51 KB 376
zip แบบฟอร์ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565 0 B 558
xls แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบรายได้ (ผด1) 80 KB 533
zip แบบฟอร์มเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565 0 B 739
doc แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558) แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558)
123 KB 866
zip Template เล่มรายงานวิจัย 0 B 988
pdf ตัวอย่างจัดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
117 KB 20418
pdf รหัส UNESCO 339 KB 1084
pdf รหัส OECD 45 KB 413
pdf สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มทร.ตะวันออก สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
2 MB 954
doc แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)
51 KB 2859
doc สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)
39 KB 941
doc แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป) เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป.
42 KB 762
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด) ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และ สวพ.ขย.56
51 KB 987
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ระดับโครงการ) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ระดับโครงการ (ทุนวิจัย FF)
20 KB 9
doc รูปแบบการรายงานความก้าวหน้า FF รวมใช้จ่าย รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (ทุนวิจัย FF)
28 KB 9