แบบฟอร์มงานวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
zip แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2568 (งบรายได้) แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2568 (งบรายได้)
32 MB 5916
zip แบบฟอร์มเสนอขอแผนบูรณาการงานวิจัยปี 2567 30 MB 487
pdf ประกาศ กสว เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอ(ฉบับ3) 350 KB 170
pdf คู่มือการบริหารจัดการ FF 2 MB 359
pdf แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร 168 KB 309
doc แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร 57 KB 417
doc 2.1Form-Report-Fundamental Fund2564 แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2564 สำหรับนักวิจัย มทร. ตะวันออก
79 KB 273
zip เอกสารประกอบเสนอขอทุนวิจัย Basic Research 2566 เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 MB 484
pdf กรอบ ววน. 2566 (โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)) รายละเอียดกรอบการให้ทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กรอบการวิจัย “ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem)”
483 KB 535
pdf คู่มือการใช้งานระบบ DRMS (สำหรับผู้ประสานงาน) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS)
6 MB 264
pdf คู่มือการใช้งานระบบ DRMS (สำหรับนักวิจัย) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS)
3 MB 536
zip รายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบ 2564 เอกสารรายงานความก้าวหน้าใช้ประกอบการขยายเวลาทุน งานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2564
66 KB 280
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 610 KB 431
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 652 KB 420
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 109 KB 469
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 90 KB 341
pdf แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
224 KB 321
doc แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
51 KB 349
zip แบบฟอร์ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565 26 MB 539
xls แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบรายได้ (ผด1) 80 KB 500
zip แบบฟอร์มเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565 950 KB 717
doc แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558) แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558)
123 KB 820
zip Template เล่มรายงานวิจัย 477 KB 895
pdf ตัวอย่างจัดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
117 KB 16544
pdf รหัส UNESCO 339 KB 1052
pdf รหัส OECD 45 KB 376
pdf สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มทร.ตะวันออก สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
2 MB 914
doc แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)
51 KB 2797
doc สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)
39 KB 773
doc แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป) เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป.
42 KB 663
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด) ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และ สวพ.ขย.56
51 KB 914