แบบฟอร์มงานวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
doc แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
51 KB 133
pdf แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
224 KB 107
xls แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบรายได้ (ผด1) 80 KB 174
pdf สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มทร.ตะวันออก สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
2 MB 298
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด) ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และ สวพ.ขย.56
51 KB 206
doc แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป) เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป.
42 KB 188
pdf รหัส OECD 45 KB 137
pdf รหัส UNESCO 339 KB 243
pdf ตัวอย่างจัดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
117 KB 1808
zip Template เล่มรายงานวิจัย 477 KB 308
zip แบบฟอร์มเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565 950 KB 291
doc แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558) 123 KB 435
doc แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)
51 KB 228
doc สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)
39 KB 179
zip แบบฟอร์ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565 26 MB 225
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 610 KB 47
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 90 KB 53
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 109 KB 68
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 652 KB 62