แบบฟอร์มงานวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
zip แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2568 (งบรายได้) แบบฟอร์มแผนบูรณาการงานวิจัย 2568 (งบรายได้)
0 B 6056
zip แบบฟอร์มเสนอขอแผนบูรณาการงานวิจัยปี 2567 0 B 573
pdf ประกาศ กสว เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอ(ฉบับ3) 350 KB 256
pdf คู่มือการบริหารจัดการ FF 2 MB 525
pdf แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร 168 KB 474
doc แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร 57 KB 616
doc 2.1Form-Report-Fundamental Fund2564 แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2564 สำหรับนักวิจัย มทร. ตะวันออก
79 KB 361
zip เอกสารประกอบเสนอขอทุนวิจัย Basic Research 2566 เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
0 B 511
pdf กรอบ ววน. 2566 (โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)) รายละเอียดกรอบการให้ทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กรอบการวิจัย “ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem)”
483 KB 693
pdf คู่มือการใช้งานระบบ DRMS (สำหรับผู้ประสานงาน) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS)
6 MB 350
pdf คู่มือการใช้งานระบบ DRMS (สำหรับนักวิจัย) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS)
3 MB 753
zip รายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบ 2564 เอกสารรายงานความก้าวหน้าใช้ประกอบการขยายเวลาทุน งานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2564
0 B 298
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 610 KB 575
pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 652 KB 561
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 64 109 KB 638
doc แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม 64 90 KB 457
pdf แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
224 KB 452
doc แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ ปี 2563 (สกสว) รูปแบบการทำรายงานเมื่อสิ้นสุด MoA ปี 2563 ของ สกสว.
51 KB 427
zip แบบฟอร์ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565 0 B 558
xls แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบรายได้ (ผด1) 80 KB 609
zip แบบฟอร์มเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565 0 B 739
doc แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558) แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558)
123 KB 945
zip Template เล่มรายงานวิจัย 0 B 988
pdf ตัวอย่างจัดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
117 KB 22525
pdf รหัส UNESCO 339 KB 1148
pdf รหัส OECD 45 KB 465
pdf สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มทร.ตะวันออก สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย
2 MB 1082
doc แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)
51 KB 2975
doc สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)
39 KB 1073
doc แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป) เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป.
42 KB 898
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด) ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และ สวพ.ขย.56
51 KB 1060
doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (ระดับโครงการ) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ระดับโครงการ (ทุนวิจัย FF)
20 KB 132
doc รูปแบบการรายงานความก้าวหน้า FF รวมใช้จ่าย รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (ทุนวิจัย FF)
28 KB 95