นโยบาย/ทิศทางงานวิจัย

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจหลักที่จะต้องดำเนินการ 4 พันธกิจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1.1 จัดทำแผนงานรองรับโดยมีการกำหนดงบประมาณ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
1.2 กำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
1.3 วางแผนการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ โดยคำนึงถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม/โครงการที่ได้กำหนดไว้
1.4 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ/สถาบัน ตลอดจนสนองความต้องการในการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนและสังคม มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
2.1 กำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการและระบบสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น ข้อมูลความต้องการการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การประสานงาน การแลกเปลี่ยน และการสนับสนุนบุคลากรและนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน การสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ นำไปแก้ไข หรือพัฒนาชุมชน สังคมได้
2.2 วางระบบการบริหารและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีความคล่องตัว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.3 ส่งเสริมการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน
2.4 จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรวิจัย ทั้งด้านศักยภาพต่างๆ ด้านการวิจัย และด้านจรรยาบรรณนักวิจัย
2.5 จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนการหาทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากหน่วยงานภายนอก
2.6 จัดหาทรัพยากรที่สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของสถาบัน เช่น ศูนย์ให้คำปรึกษา ห้องสมุด แหล่งค้นคว้า สิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.7 วางระบบ และกลไกเพื่อสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายของชาติ
2.8 ประเมินแผนงานและโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง แผนงานและโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
3.1 มีระบบกลไก ในการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือหนังสือ ตำรา ที่ใช้ในการขอผลงานวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำรา หรือหนังสือที่มีคุณภาพ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
3.2 มีระบบกลไกในการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อ ชุมชน สังคม และประเทศ
3.3 มีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
3.4 มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแล กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนี้