วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

“เป็นผู้นำด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ”

พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา :

1. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน