banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
จริยธรรม67
ประกาศวิจัยff67
1696064839165
กรรมการใช้สัตว์
previous arrow
next arrow
banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
จริยธรรม67
ประกาศวิจัยff67
1696064839165
กรรมการใช้สัตว์
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

ภาพกิจกรรมวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย สวก. ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักสนับสนุนงานวิจัย...

ข่าวบริการวิชาการ

ขอเชิญส่ง Project Brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2567

ด้วย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์มด้านการพัฒนาสังคม (Social Development Platform : SDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น ...

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ) ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยงานประชุมครั้งนี้มี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายจำนวน 30 สถาบันด้วยกัน ภายใต้งานมีกิจกรรมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ภาพกิจกรรม สวพ.

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย สวก. ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักสนับสนุนงานวิจัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ