Bblue087
ต่ออายุ
nr2scc
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
banner1212
รวมข้อมูลโครงการ OTOU หรือ U2T
akarawisut-2
ประกาศทุนส่วนตัว
3steps
19copy
IPRmutto
previous arrow
next arrow
Bblue087
ต่ออายุ
nr2scc
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
banner1212
รวมข้อมูลโครงการ OTOU หรือ U2T
akarawisut-2
ประกาศทุนส่วนตัว
3steps
19copy
IPRmutto
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

การต่ออายุเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการแจ้งปิดโครงการวิจัยหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์

การต่ออายุเอกสารใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เอกสารใบรับรองมีอายุการรับรอง ระยะเวลา 1 ปี) กรณีขอต่ออายุเอกสารรับรอง สามารถจัดเตรียมเอกสารดังนี้ กรอกข้อมูลแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form) ใช้แบบฟอร์ม AF 05-06 จำนวน 1 ชุด หนังสือขอส่งรายงานความก้าวหน้าการขอต่ออายุเอกสารใบรับรอง...

ภาพกิจกรรมวิจัย

การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ร่วมกับนักวิจัย บพท. ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง มีความรู้ความเข้าใจในการคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่า...

ข่าวบริการวิชาการ

U2T RMUTTO ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน ต้อนรับ ผช.รมต.อว. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้ติดตาม เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย ณ...

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

U2T RMUTTO ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน ต้อนรับ ผช.รมต.อว. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้ติดตาม เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย ณ...

ข่าวอบรม/สัมมนา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (18-20 สิงหาคม 64)

ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Updated in Human Subjects Protection course and GCP Training 2021) ระหว่างวันที่ 18 – 20...

ภาพกิจกรรม สวพ.

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T

ตำบลบ้านนา ตำบลกระแสบน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย