Slider

ข่าวงานวิจัย

ขอเชิญส่ง Project Brief เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2565

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น แผนงานการดำเนินงาน 3...

ภาพกิจกรรมวิจัย

การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ร่วมกับนักวิจัย บพท. ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง มีความรู้ความเข้าใจในการคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่า...

ข่าวบริการวิชาการ

ความเป็นมาของโครงการ U2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก...

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

ข่าวอบรม/สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13

ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13 รายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)รายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งนี้หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งที่ E-mail: Conf_ird@rmutto.ac.th

ภาพกิจกรรม สวพ.

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T

ตำบลบ้านนา ตำบลกระแสบน...

วารสารวิจัย

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ ปี 9 เล่ม 2

ปี 9 เล่ม 2 (ก.ค.-ธ.ค.63)

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง