https://ird.rmutto.ac.th/?p=5599
banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
Banner -110
จริยธรรม67
ประกาศวิจัยff67
1696064839165
กรรมการใช้สัตว์
previous arrow
next arrow
banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
Banner -110
จริยธรรม67
ประกาศวิจัยff67
1696064839165
กรรมการใช้สัตว์
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

https://ird.rmutto.ac.th/?p=5599

กองทุนเพื่อการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ

กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อการวิจัย) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Publications) หรือเทคโนโลยีพร้อมใช้ (Appropriate Technology) ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ ORIIS

ภาพกิจกรรมวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย สวก. ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักสนับสนุนงานวิจัย...

ข่าวบริการวิชาการ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันการอุดมศึกษาไทยครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก การดำเนินงานวารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม (คบอ.) การขยายผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การขับเคลื่อนการทำงานด้านคาร์บอนเครดิต...

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันการอุดมศึกษาไทยครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก การดำเนินงานวารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม (คบอ.) การขยายผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การขับเคลื่อนการทำงานด้านคาร์บอนเครดิต...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ภาพกิจกรรม สวพ.

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย สวก. ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักสนับสนุนงานวิจัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ