akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
ประกาศทุนส่วนตัว
banner1212
Bblue087
ยินดีคลินิก65
3steps
19copy
IPRmutto
1211-8001
ยินดีเมืองรอง
ป้ายประชาสัมพันธ์ลูกไก่
previous arrow
next arrow
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
ประกาศทุนส่วนตัว
banner1212
Bblue087
ยินดีคลินิก65
3steps
19copy
IPRmutto
1211-8001
ยินดีเมืองรอง
ป้ายประชาสัมพันธ์ลูกไก่
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

สวพ. – ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่

📣📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่ ▪️ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการเข้าหาชุมชนหรือผู้ประกอบการ (จัดขึ้นวันที่ 28-29 เมษายน 2565) ...

ภาพกิจกรรมวิจัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในการจัดงานในครั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยในการพัฒนางานประจำให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำงานวิจัยไปขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น...

ข่าวบริการวิชาการ

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

U2T RMUTTO ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน ต้อนรับ ผช.รมต.อว. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้ติดตาม เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย ณ...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ม.นเรศวร – ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University : Challenges and Foresigh" ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite &...

ภาพกิจกรรม สวพ.

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในการจัดงานในครั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยในการพัฒนางานประจำให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำงานวิจัยไปขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย (auto)