เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญทอง นักวิเคราะห์อาวุโส 2 บรรยายในหัวข้อ สวก. พบนักวิจัย, นางสาวสุภา แก้วสุริวงษ์ นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2 บรรยายในหัวข้อ โครงการวิจัย Selected topic ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต ประจำปีงบประมาณ 2567 และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา กล่อมจอหอ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงกับโจทย์ สวก.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Custer) ที่ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงาน สวพ.

ภาพเพิ่มเติม:
https://drive.google.com/drive/folders/17-C9g3-gZugHt6fWUp5-HehWWRQ3TDWb?usp=drive_link